[Cyp-IMC-turkce] =?UTF-8?Q?Sendika.Org'da_Bu_Hafta_G=FCncellenenler?=

duyuru at sendika.org duyuru at sendika.org
Wed Nov 19 07:36:11 PST 2008


Merhaba,

Aþaðýda sitemize 		12 Kasým 2008 - 19 Kasým 2008 tarihleri arasýnda
eklenen bazý yazýlarý bulabilirsiniz.

Daha fazlasý için www.sendika.org u ziyaret ediniz.

::Makaleler::

Merkez’in Çevre’ye tarihi kazýðý… -Mustafa Sönmez (18 Kasým
2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20623

-----------

Umarým -Eduardo Galeano (18 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20619

-----------

Krizi asla bir kadýn trajedisi olarak yaþamayacaðýz; bu krizin
faturasýný ödemeyeceðiz -Özge Ozan (17 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20614

-----------

Velev ki bizi öldürmeye yemin etmiþler, tutamazlar bu yemini –
Müberra Rüzgar (17 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20607

-----------

AÝHM malumu ilan etti!- Ýsmet Aktaþ (16 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20600

-----------

Obama, en üst düzeye katý bir Ýsrail yanlýsýný seçti -Ali Abunimah
(16 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20585

-----------

“Arka Sokaklar”da “Gece Gündüz” çalýþan bir “Adanalý”-
Özay Göztepe (16 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20580

-----------

"Sermaye için dadý devlet" -Amiya Kumar Bagchi ile kriz üzerine
söyleþi (15 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20575

-----------

Rengini bir kenara býrakmak -Javier Ortiz (15 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20573

-----------

Güney'in küresel ekonomik krize yanýtý (Uluslararasý Politik
Ekonomi Konferansý) (15 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20572

-----------

Kriz derinleþirken -John Bellamy Foster (15 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20570

-----------

Liberal sol üzerine- Kerim Dönmez (15 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20569

-----------

Bolivya: Anayasa ve hidrokarbonlar -Andrés Soliz Rada* (15 Kasým
2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20568

-----------

Mustafa’nýn “sol gözü” -Kasým Akbaþ (14 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20566

-----------

Giden Fýrat gelen Aksu -Mustafa Peköz (14 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20565

-----------

"Umut yürekte yürek isyanda ya da Ahmet Hakan’a açýk mektup” -
Gökhan Bulut* (14 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20556

-----------

Dikmen Vadisi: Türkiye'den bir direniþ öyküsü -Leyla Almufti
Karadað & Eren Buðlalýlar (14 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20547

-----------

Masum emekçi olaylarý -Tufan Sertlek (14 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20545

-----------

Sami Evren: 'Birlikte bu isyaný demokrasi mücadelesine kazandýralým'
(14 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20543

-----------

Krizin faturasýný ödememek için...– Mustafa Eberliköse (12 Kasým
2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20515

-----------

Ýþçi Filmleri Festivali’nin öðrettikleriyle; Seyir zevkinden
sanatsal eyleme: SÝNEMA – Ömer Leventoðlu* (12 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20514

-----------

Elektriksiz geçen bir gecenin ardýndan- Mehmet Ufuk Peker (12 Kasým
2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20508

-----------

Tarihsel Materyalizm Konferansý üzerine birkaç not-Ýsmail Doða
Karatepe (12 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20495

::Belgeler/Seçtiklerimiz::

Ýþsiz... - Bekir Coþkun (Hürriyet) (19 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20629

-----------

Kriz ve fýrsat - Ergin Yýldýzoðlu (Cumhuriyet) (19 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20626

-----------

AKP’nin dili deðiþti- Mehveþ Evin(Akþam) (18 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20620

-----------

Ãœlker, ASAM’dan desteðini çekti, faaliyet durdu- Murat Yetkin
(Radikal) (18 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20618

-----------

Yerel seçim- Selahattin Erdem (Gündem Online) (17 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20610

-----------

Türkiye’de krizin ilk nicel göstergeleri-Korkut Boratav
(Sol.org.tr) (16 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20592

-----------

AKP’deki deðiþimin nedeni - Cüneyt Ãœlsever (Hürriyet) (16 Kasým
2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20591

-----------

Marcos’un dili- Yýldýrým Türker (Radikal) (16 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20590

-----------

Yokluðum Türk varlýðýna armaðan olsun -Arat Dink (Taraf) (14 Kasým
2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20563

-----------

Baþka yol yok; Mücadeleye - Politeknik.org.tr (14 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20555

-----------

Hilkat garibesi- Ece Temelkuran (Milliyet) (14 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20554

-----------

Obama ve Ortadoðu- Serpil Açýkalýn (USAK) (14 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20553

-----------

Erdoðan’a kalenin içinden tepki büyürken –Murat Yetkin
(Radikal) (14 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20552

-----------

Dünyaya çok kötü bir sürpriz hazýrladýlar!- Ýbrahim Karagül
(Yeni Þafak) (14 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20551

-----------

Kaldýrýmda tek baþýna: Emine Arslan-Nihal B.Karaca(Zaman) (13 Kasým
2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20525

-----------

Obama ile temize çýkmak-Nuray Mert(Radikal) (13 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20524

-----------

Obama ile Erdoðan-Ýsmet Berkan(Radikal) (13 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20523

-----------

Krizi fýrsat bilenlere kanmayacaðýz!- Atilay Ayçin (Hava-Ýþ Dergisi)
(12 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20507

-----------

Obama Sonrasý Küresel Kriz, Yeniden... - Erinç Yeldan(Cumhuriyet)
(12 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20500

-----------

Kriz ve Ýnsan - Ergin Yýldýzoðlu (Cumhuriyet) (12 Kasým 2008)

http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20498

--
Bu mesajlarý almaya devam etmek istemiyorsaniz týklayýnýz
http://liste.sendika.org/?p=unsubscribe&uid=ed003a38298f88245ca29ee7b53f1e22
Bu mesajý bir baþkasýna iletmek için týklayýnýz
http://liste.sendika.org/?p=forward&uid=ed003a38298f88245ca29ee7b53f1e22&mid=3


--
Powered by PHPlist, www.phplist.com --
More information about the Cyprus-turkish-language mailing list