[Imc-bulgaria-newswire] Oscailt Content Update: hide comment 37894 performed by Peter

indymediabg at gmail.com indymediabg at gmail.com
Thu Dec 23 00:07:09 PST 2010


Oscailt 3.2 Automatic Notification
Date  : Thursday, Dec 23 2010, 10:07am
Action  : hide comment 37894 performed by Peter
Reason  : íåðåëåâàíòíî.

--- Comment 37894 ---
Parent Story : http://bulgaria.indymedia.org/newswire.php?story_id=37411
Title  : ïîâäèãàò ñå âúïðîñè
Author  : Ðàáîòíèê îò Íîùíà ñìÿíà
Organisation  : 
Email  : 
Phone  : 
Address  : 
Related Link  : 
Time Posted  : Thursday, Dec 23 2010, 6:46am
--- Comment Content ---
Ïèøåòå, ÷å ïîçèöèÿòà âè å îò äíåñ (23.12.2010), íî ñåãà å åäâà 6 ÷àñà ñóòðèíòà...Êîãà óñïÿõòå äà ÿ èçìèñëèòå, ÷å è äà ÿ ïðèåìåòå ñ êîíñåíñóñ - òàçè íîù ëè ? Òî òàêà áúðçî ñå ñúçäàâàò òåêñòîâå ñàìî àêî ñà ïèñàíè îò åäèí ÷îâåê îò èìåòî íà äðóãèòå. Íàëè ñòå ïðîòèâ àâòîðèòåòèòå ? Íå èñêàì äà ñå çàÿæäàì íî ïðîñòî èñêàì äà ñè èçÿñíÿ íÿêîè íåùà è íàé-âå÷å äàëè íàèñòèíà ìèñëèòå òîâà êîÿòî ïèøåòå èëè ñòå ïðîñòî ìàëêî "ïî-ìåêà" âåðñèÿ íà êîíñåðâàòèâíèòå àíàðõèñòè.

----------- End of comment 37894 Content-----------


More information about the Imc-bulgaria-newswire mailing list