[Imc-bulgaria-newswire] Oscailt Content Update: hide comment 38707 performed by Ioanna

indymediabg at gmail.com indymediabg at gmail.com
Mon Aug 29 13:13:33 PDT 2011


Oscailt 3.2 Automatic Notification
Date  : Monday, Aug 29 2011, 11:13pm
Action  : hide comment 38707 performed by Ioanna
Reason  : <not specified>

--- Comment 38707 ---
Parent Story : http://bulgaria.indymedia.org/newswire.php?story_id=38017
Title  : Öåíçóðà
Author  : Ïðåäðàçñúäúê ïðîòèâ öåíçóðàòà
Organisation  : 
Email  : 
Phone  : 
Address  : 
Related Link  : 
Time Posted  : Monday, Aug 29 2011, 4:16pm
--- Comment Content ---
Ìîæåòå ëè äà îáÿñíèòå çàùî ïðîäúëæàâàòå ïðàêòèêàòà äà òðèåòå êîìåíòàðè? Ñìåøíà è æàëêà ðàáîòà.

----------- End of comment 38707 Content-----------


More information about the Imc-bulgaria-newswire mailing list