[Imc-bulgaria-newswire] Oscailt Content Update: Multiple hide comment [2 from 38219] performed by Peter

indymediabg at gmail.com indymediabg at gmail.com
Thu Feb 2 23:39:01 PST 2012


Oscailt 3.2 Automatic Notification
Date  : Friday, Feb 3 2012, 9:39am
Action  : Multiple hide comment [2 from 38219] performed by Peter
Reason  : ëè÷íè; îáèäè; empty

--- Comment 39006 ---
Parent Story : http://bulgaria.indymedia.org/newswire.php?story_id=38219
Title  : 1Õ2
Author  : Ñìåë
Organisation  : 
Email  : 
Phone  : 
Address  : 
Related Link  : 
Time Posted  : Thursday, Feb 2 2012, 10:16am
--- Comment Content ---
Ñïèðàë äà ïèøå, íî ãî ïèøå äâîéíî. <br />
Êàêâîòî ùå íàïðàâèì, ùå íàïðàâèì! Òîâà íå å ðàáîòà íà áðúñíàòàòà èçìåò. Íî êàòî ñìå ïî÷íàëè äà ñå ïèòàìå, êàêâî å íàïðàâèëà áðúñíàòàòà èçìåò îñâåí, ÷å å ïðåáèëà íÿêîêîé ãåé, ðîì è ÷îâåê ñ ïðîãðåñèâíè âèæäàíèÿ è èäåàëè? À, äà - ÊóêîâÌàðø! Çà òîâà òîëêîâà ñè ãî òà÷àò. Ìàêàð ÷å è òîé å ñòàâàë ïîâîä çà áðúñíàòè "ðàçíîãëàñèÿ" (ðàçáèðàé íàñèëèå ìåæäó ðåäèöèòå íà àñîöèàëíèòå), òîé ñè îñòàâà åäèíñòâåíîòî íåùî (ñëåä Âå÷íîòî äåðáè ìîæå áè), êîåòî îñìèñëÿ ñúùåñòâóâàíåòî íà ïðèìèòèâèòå.

----------- End of comment 39006 Content-----------


--- Comment 39007 ---
Parent Story : http://bulgaria.indymedia.org/newswire.php?story_id=38219
Title  : äî ðàñèñòà
Author  : àíòèðàñèñò
Organisation  : 
Email  : 
Phone  : 
Address  : 
Related Link  : 
Time Posted  : Thursday, Feb 2 2012, 1:38pm
--- Comment Content ---
"10-íàòà çóáúð÷åòà îò ÑÓ"... Êàêòî ñàì ïðèçíàâàø, âå÷å íå ñàìî èíòåëåêòóàëöèòå îò óíèâåðñèòåòà îòêðèòî îñúæäàò ðàñèçìà, íî è ãîëÿìà ÷àñò îò æóðíàëèñòèòå. À êîãàòî âè íàðåêàò ñ èñòèíñêîòî âè èìå - ôàøèñòè, òî íèêîé íÿìà äà èñêà äà ñå çàíèìàâà ñ âàñ. Òîâà âå÷å îòäàâíà çàïî÷íà äà ñå ñëó÷âà è îáùåñòâîòî âñå ïîâå÷å âè íàìðàçâà.

----------- End of comment 39007 Content-----------


More information about the Imc-bulgaria-newswire mailing list