[Imc-hungary] felhívás

Menyhért Péter mosolymp at interware.hu
2004. Okt. 8., P, 15:18:03 PDT


Kedves civil barátaim!

Őszinte megdöbbenéssel értesültem róla, hogy valaki (állítólag) Országos Civil Érdekképviselet néven jegyeztetett be (?) valamiféle szervezetet, s azzal pénzszerzés céljából kormányhivataloknál házal.

Ez az eljárás gusztustalan visszaélés a civil szféra együttműködési törekvéseivel; kalandor meglovagolása a méltán közismert fogalomnak.

Tiltakozzunk az ellen, hogy valaki az elveink megcsúfolásával kíván pénzhez jutni!

A tény több okból is felháborító:

Az OCÉ rövidítés illetve az Országos Civil Érdekképviselet, mint fogalom vált ismertté az elmúlt két évben. Az elnevezés a Civil Együttműködési Programban résztvevő több mint 300 civil szervezet közös szellemi terméke, melyet egyetlen személy vagy csoportosulás sem használhat fel a jó ízlés keretein belül! A fogalom alapja az a konszenzus nyilatkozat, melyet a CEP Érdekképviseleti Munkacsoportja fogadott el 2003. április 2.-án. Mellékelem a nyilatkozatot.

§    Az OCÉ egy átfogó érdekképviseleti RENDSZER – semmiképpen nem lehet szövetség vagy egyesület! A rendszer egy teljes körű, általános választáson alapul: lényege tehát alapvetően összeegyeztethetetlen bármely SZERVEZET fogalmával! A fogalom használata egy szervezet neveként visszaélés a szektor bizalmával, függetlenül attól, hogy a bíróság - mint abszolút hozzá nem értő intézmény – ezen a néven bejegyezte.

§    Az OCÉ rendszer alapját a létező, vagy létrehozásra kerülő szuverén civil együttműködések képezik. Teljességgel lehetetlen az együttműködések széles skáláját egyetlen szervezetbe belekényszeríteni!

§    Egy ilyen szervezet társadalmi támogatottság nélkül, kizárólag hazug módon kíván a többi ernyőszervezet fölé kerekedni.

Felhívom minden civil érdekvédő figyelmét arra, hogy ne üljön fel az ilyen szerencsevadászok hitegetéseinek, s határolódjanak el az ilyen formájú visszaélésektől!

Üdv menyus

Menyhért Péter

az OCÉ-ért Egyesület ügyvivőjeOCÉ - Országos Civil Érdekképviselet

A CEP Érdekképviseleti Munkacsoportjának 2003. április 2-án elfogadott dokumentuma

Az érdekképviselet létrehozásának célja: A társadalom különböző szintjein jelentkező civil partner igények kielégítésének segítése.

Az OCÉ alapvetései: általános választójog; nyilvános eljárás; esélyegyenlőség; a küldöttek beszámolási kötelezettsége és visszahívhatósága minden szinten. A rendszerben biztosított egyfelől az általános választójogra alapozott területi képviselet, másfelől a szakmai tevékenységen alapuló delegáció. Fontos elem az érdekképviseleti szintek szuverenitása és függetlensége. A kialakításra kerülő valamennyi szint, önálló érdekképviseleti testület; más szintekkel nem áll alá- vagy fölérendeltségi viszonyban. Mindegyik szinten a döntéseket az abban részt venni kívánó alsóbb szintű civil együttműködések hozzák. A szintek hierarchiája csak a következő szintre való választás illetve delegálás célját szolgálja. Az egyes területek és szintek tevékenységüket, kapcsolatrendszerüket maguk határozzák meg; az OCÉ ehhez segítségként ajánlásokkal (működési szabályok, szerződés minták, stb.) járul hozzá.

Az érdekképviselet alapegysége a civil együttműködés. A civil együttműködések létrehozása, szervezeti formája és működése az együttműködő szervezetek szabad akarata szerint történik; a kialakításhoz az 1. Mellékletben található dokumentumok segítsége igénybe vehető.

Az OCÉ kistérségi szintjein választásra jogosult minden nonprofit szervezet, mely megfelel a választási ajánlásban foglaltaknak.

Kistérségi Civil Érdekképviseletek:(továbbiakban KCÉ) A rendszer legkisebb szabályozott egységei; kialakításuk választással történik. A szabályokat a választáson résztvevő szervezetek fogadják el. A községekben, városokban, kistérségekben a bejelentkezett érdekképviseleti célú civil együttműködések állítanak jelöltállítási jegyzéket (a testület számának megfelelő vagy ennél több számú jelöltet). Az együttműködéseken kívül bármely 5 civil szervezet közös egyéni jelöltet állíthat.. A KCÉ létszámát a választási gyűlés határozza meg úgy, hogy a MCÉ-be való delegálás (átlagosan 2 fő) biztosított legyen. A kistérségek által maximálisan delegálható küldöttek számát a 2. Mellékletben soroljuk fel.

Megyei Civil Érdekképviseletek (továbbiakban MCÉ): a Regionális CÉ-kbe (továbbiakban RCÉ) delegálás egységei. Létszámukat, működési rendjüket maguk határozzák meg úgy, hogy az RCÉ-kbe delegálás (átlagosan 14 fő) biztosítható legyen. Az MCÉ által maximálisan delegálható küldöttek számát a 3. Mellékletben soroljuk fel.

Regionális Civil Érdekképviseletek: Az OCÉ delegálás egységei. Létszámukat, működési rendjüket maguk határozzák meg úgy, hogy az OCÉ-ba delegálás (átlagosan 6 fő) biztosítható legyen. (Az RCÉ által maximálisan delegálható küldöttek számát a 4. Mellékletben soroljuk fel.)

Az OCÉ: Létszáma 50 + 30 fő. Szerkezete két alapelemet testesít meg: egyrészt a területi választási alapon felállított képviselői mandátumokat (50 fő), másrészt a szakmai-ágazati, alanyi jogon delegált szakmai tagozati (30 fő) mandátumokat. A tagozatokba az országos szakmai és ernyőszervezetek alanyi jogon bejelentkezhetnek.. A tagozatokba az NSzOR 10 szakmai csoportja szerint történik az országos szervezetek bejelentkezése. Az országos szervezetek így abba a folyamatba csatlakoznak, ahol fő tevékenységük folyik: az országos érdekegyeztetésbe. A tagozatok működési rendjét, létszámát maguk határozzák meg; az OCÉ munkájába közvetlenül delegált képviseletük 3-3 fő. Az OCÉ testületeinek mandátuma az általánosan elfogadotthoz hasonlóan 4 év.Országos Civil Érdekképviselet

Értelmező rendelkezések:
A CEP Érdekképviseleti Munkacsoportjának 2003. április 2-án elfogadott dokumentuma

Az érdekképviseleti célú együttműködés lehetőséget nyújt olyan érdekképviseleti struktúra kialakítására, amely a civil társadalom nagy részének – az esélyegyenlőség alapján történő – egységes érdekképviseleti rendszerét hozza létre.

Választó: Az OCÉ kistérségi szintjein választásra jogosult minden nonprofit szervezet, mely tevékenységét nem speciális törvényi feltételek szerint végzi, s mely megfelel a választási feltételekben foglaltaknak. A struktúra kialakítása lehetővé teszi, hogy a teljes civil társadalom, – az esélyegyenlőség elve alapján – egységes képviseleti rendszert hozzon létre. Az általános – közvetlen – részvételben választó lehet minden, a Ptk-ban szabályozott alapítvány, és az 1989. évi II. törvény alapján bejegyzett társadalmi szervezet. A választási rendszer lehetőséget nyújt a helyi civil együttműködésekben részvétellel, a jogi személyiséggel nem rendelkező önálló, szervezett társaságok, klubok, körök, illetve az országos, regionális szervezetek helyi alapszervezeteinek szavazati joghoz juttatására. Nem vehetnek részt az OCÉ választáson azok az egyedi, különleges elbírálás alá eső non profit szervezetek, melyek speciális feladatukat külön törvényi szabályozásnak megfelelően látják el: az egyházak; a kisebbségi önkormányzatok; a közhasznú társaságok; a pártok; a kamarák; az önkéntes biztosító pénztárak, és a szakszervezetek).A választás tisztaságát és pártatlanságát részletes választási eljárási szabályok szolgálják, melyeket ajánlás formájában nyilvánosságra hozunk; mindenkinek a rendelkezésére bocsátunk. Minden szinten (kistérségtől a tagozatokon át az országosig) a választási gyűlések illetve a testületeket létrehozó delegálti gyűlések első döntése az OCÉ választási rendszerének és eljárási szabályainak saját magukra történő elfogadása. Az OCÉ választási rendszere a szervezetek szuverenitását és szabadságát maximális mértékben tiszteletben tartja. Ennek megfelelően nem tartalmaz előírásokat sem a választás útján létrejött együttműködési rendszer szervezeti formájára; sem működésére; sem vezetőségére. A javasolt szabályok kizárólag az egységes és demokratikus elvek betartását, valamint a civil társadalom védelmét szolgálják. A rendelkezésre álló valamennyi normatív garanciát nyújtó eszközzel élnünk kell, hogy ne tegyük ki a civil szférát botrányoknak, visszaéléseknek és politikai csatározásoknak.

Eljárási szabályok: A rendszer kialakítása szükségszerűen normatív (előre meghatározott, általános alanyú, a résztvevők által kötelezőnek elfogadott) szabályok kialakítását követeli meg. Ezeket a szabályokat az országos civil érdekképviseletet kialakító, résztvevő szervezetek önkéntes hozzájárulása legitimálja. Valamennyi szabály az esélyegyenlőséget és a legitimitást szolgálja.Mandátumok száma: Fontos elem a mai civil társadalom kistérségi megoszlása alapján számított mandátumok száma. Meghatározása objektív alapon biztosítja az arányos részvételt, az esélyegyenlőséget. Az olyan kistérségek mandátumai, ahol esetleg nem alakulnak meg a Civil Érdekképviseletek (továbbiakban CÉ) nem oszthatók fel; ezzel lehetőséget adunk az érdekképviseletbe működés közben történő bekapcsolódásra.

Bejelentkezés: A KCÉ-ben, valamint az OCÉ Tagozataiban szükség van egy bejelentkezési eljárásra. Az eljárás célja annak dokumentálása, hogy a bejelentkezett civil együttműködés vagy országos szervezet valóban jogosult-e kiemelt, megkülönböztetett bánásmódra. A bejelentkezés önkéntes – az előnyre jogosult és arra igényt tartó szervezet szabad választását testesíti meg. A bejelentés dokumentációja nyilvános.

A civil együttműködési rendszer nyitott, befogadó jellegű. Abban minden civil nonprofit szervezet részt venni jogosult, aki az adott községben, városban dolgozik és érdekképviseleti célból együttműködni kíván más civil szervezetekkel. A kistérségi, megyei, regionális és országos szinteken az előző szintek által választással delegált személyek képviselik az őket delegálók érdekeit. Az érdekképviseleti célú civil együttműködések rendszerének felépülésével egyik választásban részt vevő szervezet sem veszti el saját jogú érdekérvényesítésének és érdekképviseletének már meglévő vagy a jövőben kiépítendő lehetőségeit. A civil szervezetek "nem oldódnak fel" az érdekképviseleti célú együttműködésben, hanem összefogásukkal felerősítik saját hangjukat az érdekartikuláció folyamatában és rendszeressé, intézményessé teszik érdekeik kinyilvánítását.

Választási gyűlés: A civil érdekképviselet kialakítására szolgáló nyilvános rendezvény. Lebonyolításával kapcsolatos ajánlásaink: Meghirdetésekor törekedni kell arra, hogy minden civil nonprofit szervezet tudomást szerezhessen róla. A gyűlésen a résztvevő szervezetek gondoskodnak a választás dokumentálásáról, az esemény jegyzőkönyvezéséről. A résztvevő szervezetek gondoskodnak a választás tisztaságának biztosításáról, az esélyegyenlőség garantálásáról. A választási gyűlés jelenléti ívének alkalmasnak kell lennie a résztvevők kompetenciájának megállapítására. A szavazókat célszerű az érdeklődőktől elkülöníteni.

Jelöltállítási jegyzék: Ahol még nem alakult meg, nem működik érdekképviseleti célú civil együttműködés, ott a szervezetek alanyi jogán (szervezetenként 1 ajánlás lehet) biztosított ajánlásokból áll össze a jelöltállítási jegyzék. Ahol az első szinten egy érdekképviseleti célú együttműködés alakult meg, működik és regisztráltatta is magát - ott a KCÉ létrehozásának választási folyamatában az általa kiadott jegyzék lesz a választás alapja. Itt is jogosult alanyi jogon egyéni jelöltet állítani bármely 5 szervezet. Ahol az első szinten több érdekképviseleti célú együttműködés alakult meg, és működik - s mindegyik regisztráltatta is magát - ott a KCÉ létrehozásának választási folyamatában annyi jelölt kerül fel a választási listára, ahány a listákra került. Így nem kerül sem előnybe, sem hátrányba az a helység, ahol több civil együttműködés is végzi az érdekképviseletet. Igaz, hogy tevékenységük összehangolásának és megegyezésüknek hiánya feszítettebb választási küzdelmet eredményez.Civil együttműködés bejelentkezése: Ezzel a létező együttműködések jelöltállítási jegyzéket állíthatnak, reprezentálva a helyi szinten kialakított civil egységet az érdekképviseletben. A bejelentkezésnek feltétele, hogy az OCÉ kistérségi választásáról minden helyi civil szervezetet értesítenek; részükre tájékoztatást nyújtanak, s lehetőséget kínálnak számukra is jelölt állításra. A bejelentkezés feltétele az érdekképviseleti célú civil együttműködés létezésének igazolása (létesítő okirat, együttműködési megállapodás). Bírósági nyilvántartásba vett szervezeti forma esetén létesítő okirat + jogerős bírósági végzés, bírósági nyilvántartáson kívüli civil együttműködések esetén az ezt alkotó civil szervezetek együttműködési megállapodása.

Országos Civil szervezetek bejelentkezése: Az országos szakmai és ernyőszervezeteket kivételes helyzetbe hozzuk. Országos szakmai és ernyőszervezetnek azok a bejegyzett szervezetek minősülnek, melyek megyei, és/vagy regionális szervezeti egységekkel rendelkeznek, vagy központi tevékenységük az egész ország területére kiterjed. A bejelentkezés feltétele a bírósági bejegyzésről szóló végzés, valamint létesítő okiratuk másolata.

NSzOR (Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszere) alapú az OCÉ rendszerének különböző szintjein ajánlott szakmai besorolás rendszer. A szakmai besorolás AJÁNLÁS és kategória egyben: célszerű és javasolt a használata tagozatok, szekciók, bizottságok kialakításakor; ugyanakkor az országos tagozatok kialakításánál kategóriaként szolgál. Az NSzOR alapján kialakított szakágazatok: 1. Sport, szabadidő, hobbi; 2. Kultúra, művészet; 3. Oktatás, kutatás, tudomány; 4. Egészségügy, szociális szolgáltatás; 5. Környezetvédelem; 6. Település- és gazdaságfejlesztés, munkaügy; 7. Jogvédelem, polgárvédelem, közbiztonság védelme; 8. Társadalmi rétegek képviselete (pl.: nyugdíjasok, ifjúsági szervezetek, egészségkárosodottak, stb.); 9. Adományosztás, támogatás, nonprofit szolgáltatás; 10. Nem szakmai társadalmi szervezetek.

A Területközi régió: Nyolcadik régióként lehetővé teszi minden olyan szervezet részvételét az OCÉ-ban, aki érdekeit – saját akarata alapján – kizárólag országos szinten, területi kötöttségek nélkül kívánja képviselni.

- dokumentum vége -

 
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-hungary/attachments/20041009/2b4e3207/attachment.htm 


További információk a(z) Imc-hungary levelezőlistáról