[Imc-romania] (en)(pl) CENTRAL/EASTERN EUROPE IRC GET-TOGETHER #europe Thu 28.09.2006 19:00 UTC+2

boud boud at riseup.net
Sun Sep 17 08:34:14 PDT 2006


(en) (pl: po polsku na dolu)

----------------------------------------------------------------------
(en)

[please reply to imc-europe at lists indymedia org]

[cc: imc-croatia at lists mi2 hr, imc-bulgaria at lists indymedia org,
imc-romania at lists indymedia org, imc-armenia at lists indymedia org
indyru at nadir org, imc-pl at lists indymedia org, imc-pl-torun at
lists indymedia org, imc-hungary at lists indymedia org, imc-balkan at
lists indymedia org http://belarus.indymedia.org/123]


CENTRAL/EASTERN EUROPE IRC GET-TOGETHER #europe Thu 28.09.2006 19:00 UTC+2

The local Torun collective of IMC Poland proposes a "get-together" 
(informal meeting for people to get to know each other) especially
for imc's in central/eastern europe:
http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcCEEurope

Of course, the meeting is open to people from other imc's or anyone
else interested.

The idea is to try to have a regular meeting on the evening of the
last Thursday every month - this should be easy to remember since it
is one day before "Critical Mass" bicycle actions (last Friday every
month).

In Torun, we will meet together as a collective in a place of a local
activist group so that people here who usually do not use the internet
much can participate. For this reason, it would be difficult to change
the date (this month anyway).

Could people from e.g. IMC Hungary, IMC Belarus, IMC Romania, ... please
say if they are likely to participate?

TIME/PLACE
https://irc.indymedia.org #europe Thu 28.09.2006 19:00 UTC+2 
(19:00 UTC+2 Poland... = 20:00 UTC+3 Belarus...)

SUGGESTED AGENDA:

* getting to know each other, what are the important
activist/socio/political situations and priorities in each place and
what do we want to do in our local indymedia collective?

* maybe concrete proposals of working together on particular articles
and translating/publishing them on other local imcs

imc-pl-torun


----------------------------------------------------------------------
(pl)

[proszę odp do imc-europe at lists indymedia org]

[cc: imc-croatia at lists mi2 hr, imc-bulgaria at lists indymedia org,
imc-romania at lists indymedia org, imc-armenia at lists indymedia org
indyru at nadir org, imc-pl at lists indymedia org, imc-pl-torun at
lists indymedia org, imc-hungary at lists indymedia org, imc-balkan at
lists indymedia org http://belarus.indymedia.org/123]


SPOTKANIE ŚRODKOWA/WSCHODNA EUROPA IRC #europe czw 28.09.2006 19:00 UTC+2

Kolektyw lokalny toruński z IMC PL proponuje nieformalne spotkanie
aby osoby mogli się poznać, szczególnie dla imców w środkowej/wschodnej
europy:
http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcCEEurope

Oczywiście, spotkanie jest otwarte dla osoby od innych imców lub
ktokolwiek w tym się interesuje.

Pomysł jest próba mieć regularne spotkanie w wieczorem ostatnie 
tygodniu co miesiąc - chyba jest prosty pamiętać bo jest ostatni
dzień przed akcji rowere ,,Masa Krytyczna" (ostatni piątek co
miesiąc).

W Toruniu, będziemy się spotykać jako kolektywem w miejsce grupy aktywistów
lokalnych aby osoby, który normalnie rzadko używają internet mogli 
uczestniczyć. Z tego powodu, byłoby trudny zmienić datę (w każdym bądź
razie, w tym miesiąc).

Czy osoby z np. IMC Węgier, IMC Białorus, IMC Rumunia, ... mógł proszę
mówić czy mogą uczestniczyć?

CZAS/MIEJSCE
https://irc.indymedia.org #europe Thu 28.09.2006 19:00 UTC+2 
(19:00 UTC+2 Polska ... = 20:00 UTC+3 Białorus...)

TEMATY SUGEROWANY:

* poznanie się, co są ważny sprawy i pryorytety aktywizmu/socjo-polityczny
w każdym miejsce i co chcemy w naszych kolektywach indymedia lokalnych?

* ewentualnie konkretny propozycji o współpracę o konkretnych artykułach
i ich tłumaczenie/publikacji na innych imc lokalnych

imc-pl-torun

----------------------------------------------------------------------


More information about the Imc-romania mailing list